1 iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven.
Overtreding van dit reglement en / of wettelijke bepalingen leidt tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 
2 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige vergunning voor de plaats waar de
wedstrijd wordt gehouden.
 
3 Het vistuig mag bestaan uit een hengel van maximaal 9,5 meter {zomercompetitie} en {wintercompetitie} met een lijn tezamen 13 meter
en voorzien van een enkelvoudige haak. Uitgezonderd karper wedstrijden. Wedstrijden op "het kanaal" mag gevist worden waarmee men wil.
 
4 De dobber moet ten alle tijden het lood kunnen dragen.
 
5 Aas is geheel vrij, met uitzondering van aardappel, vers de vase, dood visje, stukje vis, spinners, twisters, jigs, lepels e.d.
Het tijdens de wedstrijd in het bezit hebben alsmede het gebruik van gekleurde maden , vers de vase
en/of ander lokvoer waaraan enkele (schadelijke) stoffen zijn toegevoegd en katapulten is ten
Strengste verboden.
Een deelnemer die in overtreding van het bovengenoemde is , wordt gediskwalificeerd en uit de
wedstrijd genomen.
 
6 Door loting worden de even c.q oneven nummers toegewezen. Men mag de nummers niet
Verplaatsen en moet recht voor / achter het nummer plaatsnemen , in bepaalde gevallen wordt een
afwijking van maximaal 1/5 meter toegestaan.
 
7 Het is de deelnemers niet toegestaan plateau, hengel steunen, of allerlei andere voorwerpen in het
water te plaatsen leefnetten uitgezonderd.
 
8 Optuigen en peilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan, evenals het klaarzetten van
meerdere opgetuigde hengels.
 
9 Eerste signaal betekent voeren en aanvang wedstrijd.
Men mag maximaal 250 gram droog voer in bezit hebben.
Of maximaal 400 gram voer wat al natgemaakt is .
 
Het tweede signaal betekent einde wedstrijd.
 
10 Vis welke meetelt voor de uitslag moet door de deelnemer in een leefnet worden bewaard. Max 20 kg per leefnet. Netten zwaarder dan 20 kg worden NIET meegeteld.
De deelnemer dient de gevangen vissen zodanig te onthaken en te behandelen dat geen
verminkingen ontstaan en de vissen onbeschadigd teruggezet kunnen worden.
Elke gevangen vis moet in levende staat aan de controleur worden aangeboden.
Paling snoek en snoekbaars tellen niet mee.
Paling dient direct te worden teruggezet.
Er word gevist op gewicht mochten meerdere personen gelijk eindigen dan krijgt diegene met
de meest gevangen vis voorrang.
 
11 Geen der deelnemers mag hulp van een ander inroepen of aanvaarden.
 
12 De wedstrijdcommissie heeft ten alle tijden recht het aas , voer, hengel, leefnet en andere
attributen te controleren.
Iedere poging tot bedrog of misleiding alsmede onsportief of aanstootgevend gedrag zal Tot onmiddellijke diskwalificatie leiden.
 
13 De telling is als volgt .eerst het gewicht dan het aan stuks. (jeugd) eerst de lengte en dan stuks.
Puntentelling is : 1e 1punt 2e 2punten 3e 3punten enz…………
Om hiervoor in aanmerking te komen moet de deelnemer minimal twee uur aan de wedstrijd
hebben deelgenomen. De deelnemers die geen vissen vangen krijgen het aantal punten dat een punt hoger ligt dan de laagst geklasseerde.
 
14 Indien noodzakelijk zullen aan voorzijde van de vijver “weth slitsvijver “de visplaatsen worden vrijgehouden voor leden die b.v slecht ter been zijn.
 
15 Deelnemers moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
Hierna is inschrijven niet meer mogelijk.
 
16 De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor al hetgeen wat voor, tijdens of na
de wedstrijd plaatsvindt.
 
17 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 
18 Men is gehouden vervuiling van water en oevers, alsmede beschadiging van het laatste te
Voorkomen en dient zich te houden van alle handelingen welke zouden kunnen leiden tot het
verstoren van de flora en fauna.
 
19 Alle kosten voortkomende uit herstel van geconstateerde en door de deelnemer veroorzaakte
beschadigingen aan flora en fauna kunnen op hem worden verhaald.
 
20 Het deelnemen aan een wedstrijd geldt als bewijs dat de deelnemer heeft kennisgenomen van de
gestelde voorwaarden.


De wedstrijdcommissie